Aktualności

Start » Aktualności

 • 21-12-2015

  KOMUNIKAT W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O ODBYCIU SZKOLENIA

  Jeśli nie odbyli Państwo w 2015 roku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) przypominamy, że

  31 grudnia 2015 roku

  mija termin na złożenie wniosku o odbycie szkolenia w terminie późniejszym

  Informujemy, że biegli rewidenci, którzy w 2015 roku z przyczyn losowych nie mogli odbyć obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w minimalnym wymiarze 24 godzin mogą złożyć do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek, o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.

  Prosimy pamiętać, że do wniosku konieczne jest dołączenie dokumentacji potwierdzającej przyczynę braku możliwości odbycia ODZ w danym roku - niespełnienie wymagań formalnych, to jest brak kompletu dokumentów potwierdzających ważną przyczynę, uniemożliwiającą odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w wymaganym terminie, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia biegłego rewidenta o jego rozstrzygnięciu.

  Jeśli KRBR wyrazi zgodę na odbycie przez biegłego rewidenta obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, to w okresie kolejnych dwóch lat biegły rewident zobowiązany jest uzupełnić szkolenie do wymiaru godzinowego określonego uchwałą Nr 2751/51a/2015 KRBR z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, tzn. że na koniec okresu rozliczeniowego musi uzyskać łącznie 120 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

  Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.kibr.org.pl w zakładce: Biegli rewidenci/Szkolenia

  Zapraszamy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi złożenia wniosku o odbycie szkolenia w terminie późniejszym:

  Komunikat nr 56/2015
  z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości ubiegania się przez biegłego rewidenta o wyrażenie zgody przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.
  Wniosek o odbycie szkolenia w terminie późniejszym

  Postanowienie nr 71/7/2015
  Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie procedury rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym
  Załącznik Nr 1 - Procedura rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym*
  Załącznik Nr 2Wniosek o wyrażenie zgody przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym

  *Uwaga: w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególną sytuacją biegłego rewidenta, wniosek, o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym może zostać złożony do Biura KIBR, nie później niż do 31 stycznia, roku następującego po roku kalendarzowym, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Każde tego rodzaju wyjątkowe zdarzenie, powinno być udokumentowane.

  Komisja ds. szkoleń KRBR

 • 03-09-2014

  KRAKOWSKI OŚRODEK SZKOLENIA REGIONALNEGO ODDZIAŁU KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W KRAKOWIE

 • 03-12-2014

  ZNAK JAKOŚCI

  ZNAK JAKOŚCI
 • 17-10-2014

  MISJA REGIONALNEGO ODDZIAŁU KIBR W KRAKOWIE